حمل و نقل هوایی

حمل کالاهای تحریمی و سوئیچ بارنامه از اروپا ، سرویس تخلیه و بارگیری برای کالاهای وارداتی و صادراتی .
سرویس ترخیص کالا و ارائه نرخهای ترخیصی.