حمل و نقل جاده ای

سرویس حمل و نقل جاده ای بین ایران و اروپا با بیش از 70 کامیون تحت مقررات و شرایط IRU
سرویس خرده بار (گروپاژ) از اقصا نقاط اروپا به ویژه اروپای غربی بسمت گمرکات زمینی ایران.