حمل و نقل دریایی

سرویس دریایی (کانتینری و گروپاژ) از تمامی بنادر آسیایی ، اروپایی و امریکایی
به صورت مستقیم و cross stuff
و ارائه نرخهای کاملا رقابتی